Používame cookies

Zvolením možnosti „Akceptovať všetky“ vyjadrujete súhlas so spracovaním cookies. Kliknutím na „Nastaviť cookies“ máte možnosť výberu účelov, s ktorými súhlasíte. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Kliknutím na „Odmietnuť všetky“ vyjadríte nesúhlas so spracovaním cookies, v tomto prípade sa budú vo Vašom zariadení ukladať len cookies nevyhnutné pre fungovanie našej webstránky  Cookies. Viac info

 

KÚPILI STE MINULÝ ROK NEHNUTEĽNOSŤ?

Pridané: 17.1.2024

KÚPILI STE MINULÝ ROK NEHNUTEĽNOSŤ?

NEZABUDNITE PODAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE DO KONCA JANUÁRA

V prípade, že ste minulý rok kúpili nehnuteľnosť, zostáva Vám niekoľko dní  na splnenie si daňovej povinnosti.

Zákon rozlišuje tri druhy dane

daň z bytov a nebytových priestorov

daň zo stavieb

daň z pozemkov

Ak však vlastník nadobudol nehnuteľnosť dražbou alebo dedením, tak je povinný podať daňové priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Tá vzniká prvým dňom mesiaca po mesiaci, v ktorom sa vydražiteľ alebo dedič stal vlastníkom. Ak napr. dedič zdedil nehnuteľnosť na základe právoplatného uznesenia o dedičstve dňa 11.10.2023, tak je povinný podať daňové priznanie do 30 dní počítaných od 01.11.2023.

KEDY VZNIKÁ DAŇOVÁ POVINNOSŤ

vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom (správcom, nájomcom alebo užívateľom) domu, bytu, nebytového priestoru alebo pozemku.

zaniká 31. januára zdaňovacieho obdobia, v ktorom vlastníctvo (správa, nájom alebo užívanie) daňovníkovi zanikne.

Správcom dane je obec, resp. mesto, v ktorom územnom obvode sa Vaša nehnuteľnosť nachádza.

DOBRÉ VEDIEŤ:

Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.  Znamená to, že  sa neprihliada na zmeny, ktoré vzniknú počas tohto obdobia. V praxi to znamená, že ak napr. počas nasledujúceho roku dôjde k zmene pozemku na stavebný, na výšku dane to vplyv nemá.  Dôležitý je deň, kedy kataster rozhodol o povolení vkladu (je to dátum uvedený v rozhodnutí katastra) a nie dátum podpisu zmluvy, či doručenia zásielky z katastra.

DOKEDY A KOMU TREBA PODAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE :

Daňové priznanie musíte podať správcovi dane (t. j. obci / mestu) najneskôr do 31. januára 2024, podľa právneho stavu k 1. januáru 2024.

Príklad:

Nadobudnutie nehnuteľnosti Daňové priznanie treba podať

1.1.2023 – 31.12.2023do 31. 1. 2024

od 1.1. 2024do 31. 1. 2025

DOBRÉ VEDIEŤ:

Ak nenastanú žiadne zmeny, povinnosť podať priznanie nasledujúce roky už nemáte.

KEDY PODAŤ ČIASTKOVÉ PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI

Ak ste už priznanie k dani z nehnuteľností urobili hneď po nadobudnutí nehnuteľnosti, existujú 3 situácie, kedy ste povinný podať čiastkové priznanie, kde uvediete len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu.
Urobíte tak v prípade, že:

ste sa stali vlastníkom, správcom, užívateľom či nájomcom ďalšej nehnuteľnosti

nastali zmeny na nehnuteľnosti (výmera, účel využitia)

zanikne vám vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti

 AKÚ VYSOKÚ DAŇ ZAPLATÍTE

Sadzbu dane z nehnuteľností určuje každoročne všeobecným záväzným  nariadením obec alebo mesto  (každá obec a mesto má sadzbu dane pre príslušný rok uvedenú na svojej internetovej stránke).
Na základe tejto sadzby následne vypočíta vašu daň.  Výpočet dane z nehnuteľnosti predstavuje súčin výmery podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru (pri dani z bytov a nebytových priestorov) a sadzby dane. Do podlahovej plochy bytu sa nezapočíta balkón alebo lodžia. Naopak pivnica sa do podlahovej plochy bytu započítava.

DOBRÉ VEDIEŤ:

V niektorých prípadoch (napr. mesto Bratislava) určil správca dane štyri pásma sadzby dane podľa atraktivity lokality, pričom mestskú časť Staré mesto a Nivy zaradil do štvrtého pásma s najvyššou sadzbou dane z bytov (napr. na rok 2024 je to 1,35 eur / m2).

DOKEDY TREBA DAŇ ZAPLATIŤ

Na rozdiel od dane z príjmu, daň z nehnuteľností neplatíte zároveň v termíne podania daňového priznania. Daň z nehnuteľností zaplatíte až po jej vyrubení. Toto rozhodnutie Vám bude doručené neskôr.
Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. To nadobúda právoplatnosť po uplynutí lehoty na podanie odvolanie (30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia). V praxi je tak daňovník povinný uhradiť daň do 45 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. (Obce a mestá zvyknú rozhodnutia zasielať v mesiaci máj / jún).

DVAJA VLASTNÍCI NEHNUTEĽNOSTI

Ak je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve, tak daňové priznanie môže podať buď každý spoluvlastník za svoj spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti alebo sa môžu spoluvlastníci dohodnúť, že daňové priznanie podá jeden z nich, s tým, že ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.
Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňové priznanie môže podať jeden z manželov s tým, že obaja manželia ručia za daň spoločne a nerozdielne.

POKUTA ZA NEPODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Ak daňovník nepodá daňové priznanie v zákonom stanovenej lehote, správca dane mu uloží pokutu vo výške od 5 eur až 3000 eur. Ak daňovník nepodá daňové priznanie ani v lehote určenej v následnej výzve správcu dane, správca dane uloží pokutu vo výške od 10 eur až do 6000 eur.

AKO VYPLNIŤ A PODAŤ PRIZNANIE

Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré je rovnaké aj pre fyzické aj pre právnické osoby. Vyplniť a podať ho môžete:

v papierovej forme

prostredníctvom tlačiva – stiahnete si ho tu https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/dan_z_nehnutelnosti/MF0131352023-726.pdf »  ktorého vzor ustanovuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.

v elektronickej forme

prostredníctvom formulára tu  »https://www.slovensko.sk/sk/najst-sluzbu?CurrentPage=1&ServiceTitle=Pod%c3%a1vanie+da%c5%88ov%c3%a9ho+priznania+k+dani+z+nehnute%c4%benosti . Aby ste mohli formulár odoslať a podpísať je potrebné byť prihlásený občianskym preukazom (EID karta) na portáli.

Ďakujeme, že ste využili služby realitnej kancelárie, ktorá je členom Realitnej únie SR.