Daň z nehnuteľností

 

 

 

 

Kúpili ste si nehnuteľnosť? Jedna z povinností, ktorá na vás čaká, je podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností.

 

Daň z nehnuteľností je miestna daň a upravuje ju Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Daňové priznanie je potrebné podať na mestskom alebo obecnom úrade, podľa toho, v ktorom katastri sa nová nehnuteľnosť nachádza. Termín na podanie je 31.01.2019. Príslušné tlačivo je k dispozícii na webovej stránke Ministerstva financií alebo na obecnom či mestskom úrade.

Daň z nehnuteľností zahŕňa:

- Daň z pozemkov,

- Daň zo stavieb,

- Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Povinnosť podať daňové priznanie vzniká tomu, kto v roku 2018 nadobudol nehnuteľnosť, to znamená, komu do 31.12.2018 bolo vydané rozhodnutie o povolení vkladu nehnuteľnosti.

Výnimku je nadobudnutie nehnuteľností dedením. Daňová povinnosť vzniká do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti osvedčenia o dedičstve.

Podkladom pre vyplnenie daňového priznania sú údaje z listu vlastníctva. Výšku dane vypočítava správca dane-mesto alebo obec, ktorý je povinný zaslať výmer do 15.mája.

Daň z nehnuteľnosti je teda potrebné uhradiť do 30 dní.

Výška dane závisí od sadzieb, ktoré má daná obec alebo mesto schválené vo Všeobecnom záväznom nariadení.

Daňové priznanie k príslušnej nehnuteľnosti sa podáva iba raz. Predmetná daň sa v nasledujúce roky platí už iba na základe rozhodnutia, ktoré vám každoročne zašle obec či mesto.